12 czerwca 2020 14:30

Udostępniliśmy nową wersję aplikacji klienta mobilnego UMM (Auto Mapa) wykorzystywanego przez SWD PRM w tabletach ZRM

Udostępniliśmy nową wersję aplikacji klienta mobilnego Uniwersalnego Modułu Mapowego (Auto Mapa). Dzięki współpracy Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego
z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii oraz producentem AutoMapy przygotowało jej nową wersję (wersja 2004), która jest wykorzystywana przez System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego na tabletach zespołów ratownictwa medycznego działających w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne. Nowa wersja zawiera rozwiązanie dzięki któremu przy kolejnych wersja aplikacji możliwa będzie automatyczna jej aktualizacja bez konieczności podmieniania całego katalogu plików.

Przygotowany proces instalacji nowej wersji Auto Mapy z zaimplementowaną funkcją automatycznej aktualizacji zakłada dwie różne możliwości przeprowadzenia aktualizacji. Pierwsze rozwiązanie zakłada przeprowadzenie prac przez Pracowników Centrum Techniczne SWD PRM, którzy dokonają podmiany wersji aplikacji na urządzeniach na których jest zainstalowany ITSM. Rozwiązanie to będzie dostępne w przypadku gdy urządzenie posiada odpowiednią ilość wolnego miejsca na dysku. Drugie rozwiązanie zakłada realizację prac przez administratorów lokalnych dotyczy tych urządzeń na których brakuje dostatecznej liczby wolnego miejsca na dysku i zachodzi konieczność dokonania innych prac optymalizacyjnych mających na celu pozyskanie wolnego miejsca lub wymiany urządzenia na inne. Szczegółowy sposób realizacji prac został przekazany do Urzędów Wojewódzkich w dniu 5 czerwca 2020 r.

Zgodnie z art. 7a ust. 1 pkt 19) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 725, z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”, Główny Geodeta Kraju utrzymuje i rozbudowuje infrastrukturę oraz systemy teleinformatyczne umożliwiające podmiotom realizującym zadania publiczne, przedsiębiorcom oraz obywatelom dostęp do danych przestrzennych centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz usług związanych z tymi danymi.

W myśl art. 40 ust. 3e Ustawy, Główny Geodeta Kraju, we współpracy z innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne, utrzymuje i rozbudowuje system umożliwiający dostęp do danych przestrzennych, będący systemem teleinformatycznym pozwalającym w szczególności na:

  • udostępnieniu interfejsu komunikacyjnego łączącego infrastrukturę teleinformatyczną centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z systemami teleinformatycznymi podmiotów realizujących zadania publiczne, za pomocą zbiorów danych przestrzennych centralnego zasobu geodezyjnego
    i kartograficznego
  • łączeniu zbiorów danych przestrzennych centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz związanych z tymi zbiorami usług sieciowych ze zbiorami i usługami danych przestrzennych utrzymywanymi za pomocą systemów teleinformatycznych przez podmioty, o których mowa w pkt 1), a także przetwarzanie połączonych zbiorów danych oraz dokonywanie na nich analiz przestrzennych.

Zgodnie z art. 24d ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 993, z późn. zm.), System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego uzyskuje nieodpłatnie dostęp do danych przestrzennych i związanych z nimi usług, udostępnianych za pośrednictwem systemu, o którym mowa w art. 40 ust. 3e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725, z późn. zm.). System, o którym mowa w art. 40 ust. 3e Ustawy, stanowi Uniwersalny Moduł Mapowy (UMM), na który składają się dedykowane aplikacje i interfejsy operujące na referencyjnych danych przestrzennych, udostępnianych z wykorzystaniem Modułu SDI.

Na podstawie porozumienia w sprawie współpracy w zakresie wykorzystania UMM, zawartego w dniu 3 stycznia 2019 r. pomiędzy Ministrem Zdrowia, Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym oraz Głównym Geodetą Kraju, Główny Geodeta Kraju udostępnił Lotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu nieodpłatnie komponenty UMM na potrzeby dyspozytorów medycznych i zespołów ratownictwa medycznego działających w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne. W ramach współpracy jeden z komponentów UMM – aplikacja klienta mobilnego UMM (AutoMapa) została zainstalowana na 1581 tabletach wykorzystywanych do obsługi SWD PRM zespołów ratownictwa medycznego.

Każdego dnia ZRM wyjeżdżają do osób będących w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Podczas dojazdu wykorzystują SWD PRM wraz z aplikacją klienta mobilnego UMM (AutoMapa), dzięki której po otrzymaniu od dyspozytora medycznego współrzędnych miejsca zdarzenia kierowca ZRM wyznacza trasę dojazdu do osoby poszkodowanej. Aktualność podkładów mapowych w aplikacji klienta mobilnego UMM (AutoMapa) wpływa bezpośrednio na czas dotarcia zespołów ratownictwa medycznego do osób będących w stanie nagłego zagrożenie zdrowia i życia.

Wróć do aktualności
Skip to content