03 czerwca 2020 14:00

Rozpoczeliśmy testy RFC 2/2020/SWD PRM w środowisku testowym SWD PRM

W środowisku testowym rozpoczęliśmy testy RFC 2/2020 – Dodanie sekcji ,,Łączność. Zmiany będą dotyczyły Modułu Administratora oraz Modułu Dyspozytora.

Jest to pierwsze RFC, które wprowadza zmiany związane z budową Podsystemu Zintegrowanej Łączności SWD PRM (PZŁ SWD PRM).

Celem zmiany jest wprowadzenie ujednoliconego w skali całego kraju sposobu wprowadzania numerów telefonów do ZRM, definiowania sprzętu wykorzystywanego do łączności radiowej.

Dodatkowo wprowadzone zmiany umożliwią dystrybucję sprzętu zakupionego na potrzeby SWD PRM jaki zostanie nieodpłatnie użyczony Urzędom Wojewódzkim oraz dysponentom ZRM na terenie całego kraju. Będą to Konsole Dyspozytorskie wraz z zestawami bezprzewodowych słuchawek nagłownych na potrzeby wyposażenia stanowisk wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego w związku
z włączeniem stanowisk WKRM do budowanego PZŁ SWD PRM.

Dodatkowo poprzez nowe rozwiązanie będą dystrybułowane  modemy LTE i karty SIM na potrzeby wprowadzenia usługi APN na stacjach dostępowych w miejscach stacjonowania ZRM w miejsce obecnie wykorzystywanej usługi VPN zostaną również nieodpłatnie użyczone modemy LTE.

Powyższe zmiany wyeliminują m. in. konieczność przekazywania papierowych protokołów przekazania sprzętu jak również konieczność przekazywania informacji o aktualizacji numerów telefonów ZRM poza SWD PRM. Po wdrożeniu ww. RFC jakkolwiek zmiana numeru telefonu ZRM przez dysponenta ZRM w Module Administratora zostanie rozgłoszona na wszystkich Konsolach Dyspozytorskich
w budowanym PZŁ SWD PRM.

W Module Administratora zostaną wprowadzone zmiany:

  • dodanie nowej sekcji o nazwie „Łączność
  • modyfikacja formatki „Lista pojazdów” poprzez zmianę funkcjonalności pola
    Id GPS
  • modyfikacja formatki „Stanowiska dyspozytorskie
  • modyfikacja formatki „Lista terminali mobilnych
  • modyfikacja formatki „Lista miejsc stacjonowania”

W Module Dyspozytora RFC wprowadza modyfikację listy ZRM, która umożliwia podgląd danych kontaktowych zdefiniowanych dla danego ZRM w zakładce „Szczegóły ZRM”.

Numery telefonów przypisane do ZRM będą widoczne w opcji tylko do odczytu wraz z ich opisem
i oznaczeniem np. „Kierownik ZRM” oraz wyróżnikiem graficznym typu telefonu przypisanego do danego ZRM z możliwością połączenia z danym kontaktem przy użyciu przycisku „Połącz” utworzonego obok danego numeru.

Połączenie zainicjowane przez dyspozytora medycznego w Module Dyspozytora SWD PRM będzie realizowane za pomocą Konsoli Dyspozytorskiej PZŁ SWD PRM.

Po zakończeniu testów nowa wersja SWD PRM zostanie udostępniona użytkownikom w środowisku szkoleniowym.

 

Szczegółowy opis zmian znajduje się w dokumencie poniżej. Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem planowanych zmian.

Adobe Acrobat Reader 2020-03-09-RFC_02_2020_LPR-Dodanie-sekcji-Łączność-w-module-Admisnitratora-wersja-1.12-przekazana-do-Wykonawcy.pdf

Wróć do aktualności
Skip to content