14 września 2020 10:00

Rozpoczeliśmy testy akceptacyjne PZŁ SWD PRM

W siedzibie Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego rozpoczęliśmy testy akceptacyjne Podsystemu Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD PRM).

Testy akceptacyjne PZŁ SWD PRM są prowadzone w środowisku testowym złożonym z:

  • serwerów komunikacyjnych PZŁ SWD PRM zainstalowanych w trzech Ośrodkach Regionalnych w docelowych lokalizacjach
  • sześciu Konsoli Dyspozytorskich PZŁ SWD PRM  z jakich obecnie korzystają dyspozytorzy medyczni
  • doprowadzonych łączy (logiczne SIP-Trunk) służących do komunikacji dwukierunkowej z siecią publiczną PSTN z wykorzystaniem PZŁ SICPR
  • udostępnionej puli numerów DDI, celem komunikacji dwukierunkowej

Przedmiotem Testów jest Podsystem Zintegrowanej Łączności SWD PRM zbudowany zgodnie z Projektem Technicznym na podstawie Opisu Przedmiotu Zamówienia będącego częścią umowy nr 506/DN/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Testy funkcjonalne Systemu obejmą swoim zakresem weryfikację poprawności realizacji funkcjonalności opisanych w Projekcie technicznym i wymaganych w Opisie Przedmiotu Zamówienia. W ramach testów funkcjonalnych sprawdzona będzie:

  • funkcjonalność ogólna Systemu
  • funkcjonalność w zakresie rejestracji rozmów telefonicznych
  • funkcjonalność w zakresie aplikacji Konsoli Dyspozytorskiej
  • funkcjonalność serwerów komunikacyjnych

Testowany System ma zapewnić stabilną i efektywną łączność na stanowiskach pracy dyspozytorów medycznych w dyspozytorniach medycznych, na potrzeby przyjmowania zgłoszeń głosowych wyłącznie na numer alarmowy 999 oraz głosowej komunikacji wewnętrznej pomiędzy dyspozytorem medycznym a operatorem numerów alarmowych, wojewódzkim koordynatorem ratownictwa medycznego, dyspozytorami innych służb ratowniczych, zespołami ratownictwa medycznego, jak również komunikacja pomiędzy dyspozytorami medycznymi w dyspozytorni medycznej oraz rejestracja i archiwizacja zapisów rozmów głosowych.

Poszczególne Scenariusze Testowe grupują tematycznie przypadki testowe rozpisane na poszczególne kroki. Przypadki testowe opisują hasłowo, jakie czynności należy wykonać, aby poprawnie przeprowadzić test. Każdy przypadek testowy zawiera opis oczekiwanych rezultatów, miejsce na uwagi z nim związane oraz pole status wykonania przypadku (pozytywny/negatywny). Na końcu każdego scenariusza udostępnione jest miejsce na opis rezultatu końcowego, uwagi do całego scenariusza oraz podpisy przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy uczestniczących w realizacji scenariusza.

Szczegółowy plan testów akceptacyjnych PZŁ SWD PRM oraz scenariusze testowe znajdują się w dołączonych poniżej dokumentach.

 

 

Adobe Acrobat Reader 2020-08-20-Plan-Testów-Aakceptacyjnych-dla-samego-PZŁ-SWD-PRM_20200729_02-00.pdf

Adobe Acrobat Reader 2020-08-20-Załacznik-nr-1-Scenariusze-Testów-Akceptacyjnych-dla-samego-PZŁ-SWD-PRM_2020817_02-00-finał.pdf

Wróć do aktualności