18 stycznia 2022 15:00

Rozpoczęliśmy przekazywanie do Urzędów Wojewódzkich porozumień dotyczących refakturowania kosztów utrzymania łączy SS7 na potrzeby obsługi połączeń z numeru alarmowego 999 w PZŁ SWD PRM

W związku z zakończeniem w końcu 2021 roku budowy, do wszystkich Ośrodków Regionalnych Podsystemu Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD PRM), łączy podstawowych i zapasowych na potrzeby obsługi przez dyspozytorów medycznych połączeń kierowanych na numer alarmowy 999, rozpoczęliśmy przekazywanie do podpisu do Urzędów Wojewódzkich porozumień dotyczących refakturowania kosztów utrzymania łączy SS7.

Ww. zadanie związane jest z realizacją umowy z Wykonawcą firmą Netia Sp. z o. o. na zakup dostępu do sieci PSTN w technologii SS7 na potrzeby przyjmowania i obsługi zgłoszeń alarmowych przychodzących na numer alarmowy 999 obsługiwanych w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) i koniecznością zaplanowania i zabezpieczenia przez Urzędy Wojewódzkie środków finansowych na utrzymanie wybudowanych łączy w technologii SS7.

Mając na uwadze:

  • 24a ust. 4 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2053, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o PRM”, zgodnie z którym zadania administrowania Systemem Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) oraz jego rozbudowy i modyfikacji minister właściwy do spraw zdrowia powierzył dysponentowi lotniczych zespołów ratownictwa medycznego będącego jednostką nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw zdrowia,
  • 24a ust. 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy o PRM, zgodnie z którym Wojewoda zapewnia utrzymanie i funkcjonowanie SWD PRM na terenie województwa, a utrzymanie i funkcjonowanie SWD PRM jest finansowane z budżetu państwa z części, których dysponentami są właściwi wojewodowie,
  • 25a ust. 1 i 3 ustawy o PRM, zgodnie z którym Wojewoda tworzy i prowadzi dyspozytornię medyczną w województwie oraz dyspozytornie medyczne działają w sposób zapewniający zastępowalność w przypadku miejscowej awarii sieci teleinformatycznej na potrzeby obsługi numerów alarmowych w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 268) albo jej przeciążenia, awarii SWD PRM, łączności radiowej lub telefonicznej,
  • 6 ust. 1 ustawy z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. poz. 1899), zgodnie z którym do czasu zapewnienia kierowania połączeń do numerów alarmowych 998 i 999 do właściwego terytorialnie centrum powiadamiania ratunkowego, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r., dostawca publicznie dostępnych usług telefonicznych kieruje te połączenia do właściwych terytorialnie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz dyspozytorni medycznych,
  • okoliczność, że niezbędne jest zapewnienie świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Podsystemu Zintegrowanej Łączności SWD PRM (PZŁ SWD PRM) w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne, pomiędzy siecią PSTN a PZŁ SWD PRM w technologii SS7 związanych z obsługą wywołań alarmowych kierowanych od osób będących w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego na numer alarmowy 999,
  • okoliczność, że aktualnie wywołania głosowe na numer alarmowy 999 kierowane są do właściwego terytorialnie centrum powiadamiania ratunkowego, a połączenia do odpowiedniej dyspozytorni medycznej są tranzytowane do PZŁ SWD PRM przez Podsystem Zintegrowanej Łączności Systemu Informatycznego Centrów Powiadamiania Ratunkowego. Planowane rozwiązanie będzie polegało na zaprojektowaniu  i wykonaniu niezależnych łączy do Ośrodka Regionalnego w taki sposób, aby zapewnić realizację usług telekomunikacyjnych dla numeru 999 z oczekiwanym poziomem SLA oraz zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego,
  • zobowiązanie Ministerstwa Zdrowia do dokonania wszelkich niezbędnych działań w celu dokonania zmiany przepisów ustawy z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego, w szczególności art. 6 ust. 1, zgodnie z którym do czasu zapewnienia kierowania połączeń do numerów alarmowych 998 i 999 do właściwego terytorialnie centrum powiadamiania ratunkowego, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r., dostawca publicznie dostępnych usług telefonicznych kieruje te połączenia do właściwych terytorialnie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz dyspozytorni medycznych

– Strony zawrą porozumienie określające zasady rozliczenia kosztów utrzymania łączy sieci PSTN w technologii SS7 i świadczenia usług telekomunikacyjnych przychodzących na numer alarmowy 999.

Treść przedmiotowego porozumienia została ustalona na konferencji uzgodnieniowej, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2021 r. z przedstawicielami urzędów wojewódzkich.

 

 

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności

Skip to content