07 kwietnia 2021 14:15

RFC 24/2020 – Przekazywanie danych z dokumentacji medycznej do Systemu Informacji Medycznej (SIM) – etap 1 oraz RFC 12/2021/KCMRM/SWDPRM – Dodanie redundantnego punktu styku dla W2 i PLI CBD- udostępnione w środowisku szkoleniowym SWD PRM

W dniu dzisiejszym w środowisku szkoleniowym Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego została udostępniona nowa wersja Modułu Administratora (44.4) oraz nowa wersja oprogramowania serwerowego (44.5).

Nowe wersje zawierają zmiany wynikające z realizacji:

 • ETAPU 1 RFC 24/2020/KCMRM/SWDPRM – Przekazywanie danych z dokumentacji medycznej do Systemu Informacji Medycznej (SIM) oraz poprawki optymalizujące działanie SWD PRM
 • RFC 12/2021/KCMRM/SWDPRM – Dodanie redundantnego punktu styku dla W2 i PLI CBD

Wprowadzone zmiany obejmują (w zakresie realizacji ETAPU 1 ww. RFC): 

 • rozszerzenie formatki: “Nowy podmiot“, “Modyfikacja podmiotu“, “Szczegóły podmiotu
 • dodanie możliwości wprowadzenia do bazy danych certyfikatów WSS oraz TLS dla podmiotów
 • dodanie funkcjonalności obejmującej możliwość zmiany/nadpisania certyfikatu oraz hasła
 • wprowadzono szyfrowanie hasła w bazie danych RSA z użyciem klucza publicznego i prywatnego

Dodatkowo ww. wersje zawierają (poprawki optymalizujące działanie SWD PRM):

 • poprawkę do błędu dotyczącego niewłaściwego odwołania do ścieżki Javy w Module Administratora
 • dodanie osobnych sequence dla najbardziej obciążonych tabel w bazie danych: Dostep_do_dokumentacji, Obecnosc_odnotowana, Pzl_polaczenie, Zarejestrowana_operacja, Zgłoszenie_dyspozytornia_przekazanie
 • optymalizację generowania i wykorzystania indeksów generowanych przez HIBERNATE_SEQUENCE
 • zmianę typu identyfikatora tabeli pzl_polaczenie.id z int na long
 • zmiana mechanizmu komunikacji z PLICBD oraz ST WCPR uwzględniająca komunikację przez dwa Load Balancer’y
 • poprawkę dotycząca czyszczenia wygasających pozwoleń radiowych

Celem całego projektu jest implementacja zmian wynikających z:

 • art. 56 ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2020 r. poz. 702)
 • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1253)

związanych z udostępnieniem danych z dokumentacji medycznej z Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) do Systemu Informacji Medycznej.

Produktem zlecenia wprowadzenie mechanizmu przekazywania danych dokumentacji medycznej z SWD PRM do Systemu Informacji Medycznej.

Zakres prac jaki będzie zrealizowany w ramach realizacji ETAPU 2 RFC 24/2020/KCMRM/SWDPRM – Przekazywanie danych z dokumentacji medycznej do Systemu Informacji Medycznej (SIM):

Zmiany w modułach MDYS, MCO, MZRM i MLZRM (generowanie zdarzeń i numeracja NN)

W modułach, gdzie zbierana lub wyświetlana jest informacja o pacjencie należy zmodyfikować obsługę pacjentów typu NN zgodnie z przepisami i wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej (Dz. U. 2020 poz. 1253) .

Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

Jest to komponent odpowiedzialny za obsługę wszystkich elementów związanych z przechowywaniem i udostępnianiem EDM. W skład wchodzi zarządzanie Zdarzeniami Medycznymi, Indeksem Dokumentacji Medycznej, oraz EDM.

Rejestr Zdarzeń Medycznych

Jest to element komponentu Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej odpowiedzialny za przechowywanie informacji o Zdarzeniach Medycznych łącznie z obsługą wersjonowania informacji o ZM oraz przetwarzanie statusów i logów komunikacji z SIM.

Index Dokumentacji Medycznej

Jest to element komponentu Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej odpowiedzialny za przechowywanie informacji o Indeksach Dokumentacji Medycznej (metadane IHE XDS.b) łącznie z obsługą wersjonowania informacji o Indeksach oraz przetwarzanie statusów i logów komunikacji z SIM.

Generator dokumentacji w standardzie HL7CDA (mikroserwis)

Serwis odpowiedzialny za generowanie Dokumentacji Medycznej w standardzie HL7 CDA na podstawie dokumentów wytwarzanych w systemie SWD PRM.

Generator Zdarzeń Medycznych (mikroserwis)

Serwis odpowiedzialny za generowanie metadanych Zdarzenia Medycznego  zgodnie z wytycznymi CeZ na podstawie zdarzeń w systemie SWD PRM.

Generator Indexu Dokumentacji Medycznej (mikroserwis)

Serwis odpowiedzialny za generowanie Indexu Dokumentacji Medycznej w standardzie XDS.b na podstawie dokumentów EDM.

Moduł komunikacji z SIM z obsługą wielu certyfikatów

Komponent odpowiedzialny za komunikację z systemem P1 obsługujący zdarzenia generowane przez wielu Usługodawców.

Autoryzacja komunikacji z SIM z obsługą wielu certyfikatów

W trakcie komunikacji z systemem P1 wszystkie elementy muszą zostać autoryzowane przy użyciu certyfikatów odpowiednio dla poszczególnych usługodawców. Proces autoryzacji będzie odbywał się z potwierdzeniem autentyczności przez system P1.

Generacja i obsługa komunikatów Zdarzeń Medycznych – wielu usługodawców (dysponentów ZRM)

Element Modułu komunikacji z SIM odpowiedzialny za obsługę poszczególnych komunikatów o Zdarzeniach Medycznych przy uwzględnieniu obsługi danych wielu usługodawców.

Generacja i obsługa komunikatów Indexu dokumentacji medycznej – wielu usługodawców (dysponent)

Element Modułu komunikacji z SIM odpowiedzialny za obsługę poszczególnych komunikatów zawierających Indeks Dokumentacji Medycznej przy uwzględnieniu obsługi danych wielu usługodawców.

Obsługa rejestru komunikacji w Module Analityka

W module Analityka została przewidziana funkcjonalność dotycząca prezentacji i obsługi statusów poszczególnych zdarzeń komunikacyjnych związanych z integracją z SIM przy uwzględnieniu obsługi dla wielu usługodawców.

 

Dokument specyfikacji modyfikacji RFC 24/2020/KCMRM/SWDPRM wcześniej uzyskał akceptację ówczesnego Departamentu Ratownictwa Medycznego i Obronności Ministerstwa Zdrowia oraz Członków Rady ds. SWD PRM przy Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego.

Nowa wersja oprogramowania zostanie poddana testom w środowisku szkoleniowym. W przypadku pozytywnych wyników nowe funkcjonalności udostępnione w ETAPIE 1 ww. RFC wraz pakietem poprawek optymalizujących działanie SWD PRM zostaną udostępnione w środowisku produkcyjnym. Planowana data udostępnienia nowej wersji SWD PRM w środowisku produkcyjnym to 15 kwietnia 2021 roku (czwartek).

Pełen zakres zmian ujętych w ww. RFC został opisany w dokumencie znajdującym się poniżej. Zapraszam do zapoznania się z pełnym zakresem planowanych zmian.

 

Adobe Acrobat Reader RFC_24_2020_KCMRM_SWDPRM-Przekazywanie-danych-dokumentacji-medycznej-do-SIM-wersja-2.0-wersja-przekazana-do-Wykonawcy-etap-2.pdf

Adobe Acrobat Reader 2020-08-06-Zał.-1-do-RFC-24_2020_KCMRM_SWDPRM-P1-DS-E3c-Dokumentacja_integracyjna_2019_08_02-2.zip

Wróć do aktualności