Zespół ds. Szkoleń

Na mocy art. 27a ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 993, z późn. zm.), który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., jednym z zadań Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) będzie przygotowywanie i prowadzenie: kursu uprawniającego do pracy na stanowisku wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego, kursu uprawniającego do pracy na stanowisku dyspozytora medycznego oraz kursu doskonalącego dla dyspozytora medycznego, odbywanego w ramach rozwoju zawodowego dyspozytora medycznego. Zgodnie z art.  27b ww. ustawy, programy powyższych kursów zawierające: założenia organizacyjno-programowe określające rodzaj i cel kształcenia oraz czas jego trwania, plan nauczania, wykaz umiejętności wynikowych, szczegółowy program kursów, wskazówki metodyczne, będę opracowywane i aktualizowane zgodnie z postępem wiedzy przez zespół ekspertów powołany przez KCMRM spośród osób legitymujących się doświadczeniem zawodowym w zakresie medycyny ratunkowej, ratownictwa medycznego i powiadamiania ratunkowego.

 

W tym celu w ramach istniejącej Rady ds. Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, został utworzony Zespół ds. szkoleń.

 

Zespół ds. szkoleń tworzą Członkowie wchodzący w skład Rady ds. SWD PRM – przedstawiciele Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego, którzy zgłosili się do uczestnictwa w Zespole. Pracę zespołu wspierają eksperci zgłoszeni przez Członków Rady ds. SWD PRM posiadający wiedzę  i doświadczenie oraz wyrażające gotowość udziału w pracach Zespołu, jak również przedstawiciele Departamentu Kwalifikacji Medycznych i Nauki oraz Departamentu Ratownictwa Medycznego  i Obronności Ministerstwa Zdrowia, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

 

Głównym celem działania Zespołu ds. szkoleń jest wspólne wypracowanie rekomendacji i założeń dla przyszłych programów kursów realizowanych przez KCMRM, jak najbardziej dostosowanych do aktualnych potrzeb i oczekiwań przyszłych jego uczestników oraz sprawnego działania całego systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.

 

W skład Zespołu ds. szkoleń wchodzą:

 

Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia:

 

Przedstawiciele Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego:

 

Przedstawiciele Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego:

 

Eksperci Zespołu ds. szkoleń:

 

Szczegóły I Posiedzenia Zespołu ds. szkoleń zawarte są w Protokole zamieszczonym poniżej.

Adobe Acrobat Reader 2020-06-12-Protokół-z-I-Posiedzenia-Zespołu-ds.-szkoleń-podpisany-po-korekcie.pdf

Skip to content