19 lutego 2021 16:00

Przekazaliśmy do Urzędów Wojewódzkich projekt umowy na nieodpłatne użyczenie Wojewodom sprzętu do SWD PRM

Po uzyskaniu zgody Ministra Zdrowia na zawarcie umów użyczenia pomiędzy Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym a Wojewodami na czas nieoznaczony celem przekazania do bezpłatnego używania następujących aktywów trwałych:

 • Konsol Dyspozytorskich (KD) wraz z zestawami bezprzewodowych słuchawek na stanowiska wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego;
 • modemów LTE na potrzeby świadczenia usługi APN w miejscach stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego w celu zapewnienia komunikacji w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego

przekazaliśmy do Urzędów Wojewódzkich projekt umowy użyczenia celem uzgodnienia jego treści.

Wcześniej na podstawie wniosku Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) z dnia 9 października 2020 r., Minister Zdrowia wyraził zgodę, na podstawie art. 38 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 735), na zawarcie umów użyczenia pomiędzy Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym a Wojewodami na czas nieoznaczony.

Procedura uzyskiwania zgody była bardzo długa i wymagała przygotowania wielu dokumentów. W pierwszej kolejności złożony przez KCMRM wniosek musiał być zgodny z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zasad zbywania aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia, a także oddawania ich w dzierżawę, najem, użytkowanie i użyczenie (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2012 r., poz. 104, z późn. zm.)., dodatkowo określone wymagania ww. zarządzeniu o zbywaniu, oddawaniu w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych zakładu nie mogą naruszać zasad określonych w powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności przepisami ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 735).

KD zostały kupione przez Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) na podstawie zaakceptowanego przez Ministerstwo Zdrowia (MZ) „Wniosku nr 14 o zakup w 2019 r. środka trwałego ze środków budżetowych części 46 – Zdrowie pn. “Zakup konsol telekomunikacyjnych” na potrzeby wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego (WKRM).

Zestawy słuchawkowe (35 zestawów słuchawek nagłownych do KD) KCMRM na podstawie art. 4 pkt 8) Ustawy pzp, zakupił słuchawki wraz ze stacjami bazowymi na podstawie
§ 18 Zarządzenia nr 61/Z/2016 Dyrektora LPR z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu planowania, zasad organizacji i udzielania zamówień publicznych w LPR.
Jeden zestaw przeznaczony do jednej KD składa się z jednej stacji bazowej oraz pięciu par słuchawek (liczba słuchawek jest podyktowana tym, iż szacunkowo przy jednej KD pracuje około 5 osób w systemie zmianowym). W związku z tym dla WKRM zostanie przekazanych 16 zestawów słuchawek nagłownych (16 stacji bazowych i 80 słuchawek, co tworzy 16 zestawów słuchawek – 1 zestaw = 1 stacja bazowa + 5 par słuchawek).

Modemy LTE do komputerów stacjonarnych oraz laptopów w liczbie 1500 sztuk pozwalające na komunikację z siecią OST 112 poprzez prywatny APN wraz z 36 miesięcznym wsparciem technicznym 3 producenta, zostały zakupione w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów Ustawy pzp w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup modemów LTE”.

W związku z uzyskaniem zgody MZ na nieodpłatne użyczenie sprzętu do SWD PRM Wojewodą w kolejnym kroku zostaną przekazane do Urzędów Wojewódzkim projekty umów użyczenia do uzgodnień. Następnie uzgodnione umowy zostaną zwarte pomiędzy KCMRM a Wojewodami. Sprzęt zostanie przekazany Wojewodom do bezpłatnego używania na podstawie dwustronnych umów użyczenia zawierających szczegółowy wykaz sprzętu oraz warunki użytkowania, w szczególności:

 • użyczenie będzie bezpłatne i bezterminowe
 • przekazanie przedmiotu użyczenia zostanie potwierdzone podpisaniem przez strony umowy protokołu przekazania, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do umowy
 • wykaz sprzętu podlegającego użyczeniu zostanie zawarty w załączniku nr 1 do umowy użyczenia
 • Wojewoda będzie ponosił odpowiedzialność za uszkodzenie przedmiotu użyczenia niebędące skutkiem zwykłego używania lub za jego przypadkową utratę i zobowiązuje się do jego naprawy lub nabycia rzeczy tego samego gatunku
 • koszty związane z korzystaniem ze sprzętu będzie ponosił Wojewoda
 • Wojewoda będzie miał obowiązek ubezpieczenia użyczonego sprzętu przez cały okres trwania umowy
  użyczenia
 • Wojewoda będzie zobowiązany do przekazania modemów LTE dysponentom ZRM na potrzeby świadczenia usługi APN niezbędnej do komunikacji w SWD PRM do bezpłatnego używania na czas nieokreślony na podstawie odrębnej umowy zawartej z dysponentem ZRM
 • umowa użyczenia może zostać wypowiedziana z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia przez każdą ze stron
 • w okresie 30 dni po rozwiązaniu umowy użyczenia Wojewoda ma obowiązek zwrócić sprzęt do KCMRM na własny koszt
 • Wojewoda nie może bez pisemnej zgody KCMRM oddać przedmiotu użyczenia osobie trzeciej do używania, natomiast z uwagi na to, iż modemy LTE będą przekazane dalej dysponentom ZRM, KCMRM już w treści umowy użyczenia wyrazi zgodę na takie przekazanie, które powinno nastąpić na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy Wojewodą a dysponentem ZRM

Termin na zgłaszanie uwag do projektu umowy użyczenia upływa w dniu 4 marca 2021 roku.

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności

O nas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Czytaj więcej