08 listopada 2021 13:00

Pozytywna rekomendacja KCMRM dla MZ dla inicjatywy użytkownika 22/09/2020 – Informacja o stanie modułów GPS w Aplikacji Dyspozytora

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ) przekazał do weryfikacji przez Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) i oceny inicjatywy użytkownika numer 22/09/2020 dotyczącą modyfikacji funkcjonalności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszonej przez użytkownika z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

Użytkownik zaproponował wprowadzenie modyfikacji polegającej na umożliwieniu monitorowania stanu urządzeń GPS i prezentowaniu stanu tych urządzeń w Module Dyspozytora.
W opinii  KCMRM, byłaby to funkcjonalność usprawniająca pracę użytkowników w Module Dyspozytora.

Zespół KCMRM po dokonaniu analizy zgłoszenia wydał pozytywną rekomendację dla DB MZ z zastrzeżeniem, że część opisywanych w zgłoszeniu rozwiązań zostanie zaimplementowana w ramach rozbudowy SWD PRM do wersji 2.0. Pozostała część opisanych funkcjonalności wybiega poza Projekt Techniczny SWD PRM wersja 2.0. Ich implementacja wymagać będzie nowego zamówienia w ramach odrębnego RFC, w skład którego będą wchodzić następujące elementy:

  • włączenie monitorowania modułów GPS do istniejącego systemu monitoringu ZABBIX;
  • szczegółowe monitorowanie i diagnozowanie modułów GPS za pomocą komend wysyłanych w postaci wiadomości SMS, przy pomocy których można będzie np. zresetować moduł GPS lub wiadomością zwrotną otrzymać m. in:
    • pozycję modułu GPS,
    • informację z modułu GPS,
    • status modułu GPS.

Ww. inicjatywa wraz z opinią KCMRM została przekazana do dalszego procedowania przez DB MZ.

Więcej szczegółów dostępnych jest w zakładce Inicjatywy użytkowników 2020 oraz w dokumencie zamieszczonym poniżej.

Adobe Acrobat Reader 2021-11-08-Formularz-zgłoszenia-rozbudowy-SWD-PRM-nr-22-2020-Monitorowanie-stanu-GPS.pdf

Wróć do aktualności