06 września 2022 10:00

Pozytywna rekomendacja KCMRM dla MZ dla inicjatywy użytkownika 13/06/2022 – Integracja z CEPIK

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ) przekazał do weryfikacji i oceny inicjatywę użytkownika numer 13/06/2022 dotyczącą modyfikacji funkcjonalności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszoną przez użytkownika z województwa małopolskiego.

Użytkownik zaproponował wprowadzenie dodanie funkcjonalności automatycznej aktualizacji danych o pojazdach uprzywilejowanych we flocie dysponentów ZRM będących w ewidencji SWD PRM.

Zespół KCMRM po przeprowadzeniu analizy powyższej inicjatywy, wydaje pozytywną rekomendację co do jej realizacji z zastrzeżeniem, że w chwili obecnej brak jest podstaw prawnych do uzyskiwania i przetwarzania takich danych z systemu CEPIK na potrzeby SWD PRM i opisywana modyfikacja będzie możliwa po wprowadzeniu zmian legislacyjnych.
Do czasu uzyskania podstawy prawnej do realizacji opisywanej modyfikacji, informujemy, że dane dotyczące ważności badań technicznych pojazdów oraz ważności polisy OC są już umieszczone w Module Administratora i ich uzupełnianie leży w gestii użytkownika z rolą „administrator dysponenta”. Dysponent jest odpowiedzialny za posiadanie pojazdów z aktualnymi badaniami technicznymi oraz ważną polisą ubezpieczeniową, funkcjonalności zapisu tych parametrów dostępne w formatce „Pojazd” w Module Administratora mają za zadanie ułatwić dysponentowi zarządzanie tymi terminami. Dodatkowo już obecnie są dostępne funkcjonalności, które informują dysponenta o zbliżającym się końcu ważności badania technicznego pojazdu:

W przypadku gdy data ta jest mniejsza od 31 dni od daty logowania administratora dysponenta, otrzyma on powiadomienie o zbliżającym się terminie badania technicznego pojazdu (raz dziennie). We wspomnianym wcześniej przypadku pojazd zostanie oznaczony na liście pojazdów kolorem żółtym lub kolorem czerwonym w przypadku gdy data następnego badania technicznego zostanie przekroczona;

Mając na uwadze powyższe KCMRM rekomenduje realizację powyższej inicjatywy po zmianach legislacyjnych nadających podstawę prawną do uzyskiwania i przetwarzania danych z CEPIK na potrzeby SWD PRM.

Ww. inicjatywa wraz z opinią KCMRM została przekazana do dalszego procedowania przez DB MZ.

Więcej szczegółów dotyczących zgłoszonych inicjatywy dostępnych jest w zakładce Inicjatywy użytkowników 2022 oraz w dokumencie zamieszczonym poniżej.

Adobe Acrobat Reader 2022-08-29-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-13-06-2022-Integracja-z-CEPIK.pdf

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności

Skip to content