17 stycznia 2022 08:00

Otrzymaliśmy z MZ do analizy 2 nowe inicjatywy użytkownika do rozwoju SWD PRM – nr 2/01/2022 – Lokalizacja miejsca zdarzenia poprzez współrzędne geograficzne oraz nr 3/01/2022 – Przyjęcie zgłoszenia z rozpoznaniem „Nagłe zatrzymanie krążenia”

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy z Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia do analizy 2 nowe inicjatywy użytkownika do rozwoju SWD PRM. Inicjatywy są zgłoszone zgodnie z zasadami opisanymi w dokumencie pt.: „Procedura zgłaszania nowych funkcjonalności i modyfikacji funkcjonalności już zaimplementowanych w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego” – wersja 3.0.

Rolą Zespołu Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego jest przygotowanie wstępnej analizy zasadności modyfikacji, oceny technicznych możliwości wdrożenia proponowanych zmian w SWD PRM i ich wpływu na system.

Pierwsza inicjatywa użytkownika numer 2/01/2022Lokalizacja miejsca zdarzenia poprzez współrzędne geograficzne, dotyczy modyfikacji funkcjonalności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszonej przez użytkownika z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Użytkownik zaproponował modyfikację obecnej funkcjonalności poprzez umożliwienie wprowadzenia w SWD PRM współrzędnych geograficznych w celu lokalizacji miejsca zdarzenia na mapie.

Druga inicjatywa użytkownika numer 3/01/2022Przyjęcie zgłoszenia z rozpoznaniem „Nagłe zatrzymanie krążenia”, dotyczy modyfikacji funkcjonalności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszonej przez użytkownika z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Użytkownik zaproponował modyfikację obecnej funkcjonalności – przy wyborze rozpoznania „Nagłe zatrzymanie krążenia” system powinien automatycznie ustawić KOD 1 oraz zaznaczyć procedurę ogólną (wszystko na NIE) lub ewentualnie powinien umożliwiać przyjęcie wezwania i przekazanie dla DMW bez konieczności uzupełniania procedury ogólnej.

Ww. inicjatywa wraz z opinią KCMRM po dokonaniu analizy zostanie przekazana do dalszego procedowania przez DB MZ.

Więcej szczegółów dostępnych jest w zakładce Inicjatywy użytkowników 2022 oraz w dokumentach zamieszczonych poniżej.

 

Adobe Acrobat Reader 2022-01-14-Formularz-zgoszenia-rozbudowy-SWD-PRM-nr-2-2022-Lokalizacja-miejsca-zdarzenia-poprzez-współrzędne-geograficzne.pdf

Adobe Acrobat Reader 2022-01-14-Formularz-zgoszenia-rozbudowy-SWD-PRM-nr-03-2022-Przyjęcie-zgłoszenia-z-rozpoznaniem-Nagłe-Zatrzymanie-Krążenia-MZ-do-KCMRM.pdf

Wróć do aktualności
Skip to content