19 października 2022 10:00

Negatywna rekomendacja KCMRM dla MZ dla inicjatywy użytkownika 37/09/2022 – Dodanie komunikatu przypominającego o zakończeniu dyżuru

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ) przekazał do weryfikacji i oceny inicjatywę użytkownika numer 37/09/2022 dotyczącą modyfikacji funkcjonalności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszoną przez użytkownika z województwa kujawsko-pomorskiego.

Użytkownik zaproponował wprowadzenie funkcjonalności polegającej na implementacji komunikatu przypominającego o zakończeniu dyżuru przez użytkownika.

Po przeprowadzeniu analizy, zespół KCMRM negatywnie opiniuje powyższą inicjatywę. Opisywana przez użytkownika funkcjonalność jest przewidziana do realizacji w ramach zadania rozbudowy SWD PRM do tzw. wersji SWD 2.0.
Poniżej zapisy projektu technicznego:

1.1.1 WYLOGOWANIE I KOŃCZENIE DYŻURU

1.1.1.1 WYLOGOWANIE Z MODUŁU

W celu zakończenia pracy z MS ZRM lub MM ZRM należy kliknąć nazwę Użytkownika w oknie głównym Modułu, a następnie kliknąć przycisk „Wyloguj”. Po poprawnym wylogowaniu, System wyświetli ekran logowania do Modułu. Wylogowanie z Modułu nie jest równoznaczne z zakończeniem dyżuru.

1.1.1.2 ZAKOŃCZENIE DYŻURU

Użytkownik ma możliwość zakończenia dyżuru na stanowisku dostępowym w MS ZRM. Zakończenie dyżuru będzie możliwe po kliknięciu w przycisk „Menu”, a następnie w przycisk „Zakończ dyżur”, po tej czynności System zweryfikuje czy Użytkownik rozpoczął dyżur, który nie został zakończony. W przypadku gdy tak nie jest, System wyloguje Użytkownika bez odnotowywania zmian w ewidencji czasu pracy pracownika. Jeżeli Użytkownik nie zakończył rozpoczętego dyżuru, System wyświetli okno z pytaniem: „Czy chcesz zakończyć dyżur?” oraz przyciskami: „TAK” i „NIE”. Wybranie przycisku „NIE” spowoduje wylogowanie Użytkownika z Systemu bez odnotowywania zmian w ewidencji czasu pracy. Wybranie przycisku „TAK” spowoduje odnotowanie rzeczywistej godziny zakończenia dyżuru dla danego Użytkownika. W przypadku, gdy potwierdzenie zakończenia dyżuru nastąpi poza czasem tolerancji (zdefiniowanej w MADM) w harmonogramie zostanie naniesiona zmiana godzin pracy. Po poprawnym zakończeniu dyżuru System zweryfikuje czy Użytkownik zamknął wszystkie KMCR/KZW w trybie sesyjnym. W przypadku gdy istnieją niezamknięte KMCR lub KZW, System wyświetli okno z komunikatem o treści: „Masz otwarte zlecenia wyjazdu – liczba dokumentów <liczba otwartych KZW>. Zlecenia można zamknąć po zalogowaniu do sesji Użytkownika” oraz przyciskiem „OK”. W przypadku gdy kierownik ZRM usunie Użytkownika ze składu ZRM, Użytkownik ten zostanie automatycznie wylogowany, a jego dyżur zostanie zakończony.

Ww. inicjatywa wraz z opinią KCMRM została przekazana do dalszego procedowania przez DB MZ.

Więcej szczegółów dotyczących zgłoszonych inicjatywy dostępnych jest w zakładce Inicjatywy użytkowników 2022 oraz w dokumencie zamieszczonym poniżej.

Adobe Acrobat Reader 2022-10-05-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-37-09-2022-Dodanie-komunikatu-przypominającego-o-zakończeniu-dyżuru.pdf

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności

Skip to content