23 maja 2022 12:00

Dwutygodniowe podsumowanie prac projektowych budynku KCMRM (19 i 20 tydzień)

Poniżej prezentujemy dwutygodniowe podsumowanie z prac związanych z realizacją umowy z firmą Pas Projekt sp. z o. o. z Nadarzyna na: “Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu na części działki nr ew. 7/10 z obrębu 6-10-01, położonej przy ul. Księżycowej 5 w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy“. 

W okresie ostatnich dwóch tygodni realizowane były następujące prace:

 • wprowadzono kolejne zmiany rzutów budynku wynikające z wytycznych Zamawiającego oraz uzgodnień z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz konstruktorem;
 • zmieniono elewacje budynku.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu na części działki nr ew. 7/10 z obrębu 6-10-01, położonej przy ul. Księżycowej 5 w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy tj.:

 • przygotować kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową;
 • uzyskać w imieniu Zamawiającego na podstawie odrębnego upoważnienia, ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pod nazwą: „Budowa Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu”, zlokalizowanej na części działki nr ew. 7/10 z obrębu 6-10-01, położonej przy ul. Księżycowej 5 w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy;
 • uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na usunięcie drzew i krzewów dla terenu pod planowaną inwestycję, a także dokonać niezbędnych zgłoszeń robót budowlanych i budowy obiektów nie wymagających
  pozwolenia na budowę;
 • w ramach prawa opcji – pełnić nadzory autorskie w trakcie realizacji inwestycji wykonywanej na podstawie Dokumentacji.

Projekt inwestycji obejmuje:

 • budowę budynku biurowo-administracyjnego z częścią szkoleniowo-konferencyjną zapewniającą usługi noclegowe uczestnikom szkoleń, składającego się z jednej kondygnacji podziemnej i czterech kondygnacji naziemnych wraz z masztem antenowym (oraz rezerwą pod drugi maszt antenowy) i infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na dachu budynku;
 • budowę dwóch zjazdów z drogi publicznej – z ul. Księżycowej, w tym zjazdu do parkingu podziemnego i zjazdu do części gospodarczej budynku KCMRM;
 • budowę zasilania podstawowego i rezerwowego składającego się z nowo projektowanej stacji TRAFO (zlokalizowanej poza obszarem opracowania) oraz agregatu prądotwórczego zlokalizowanego w budynku KCMRM – projekt stacji TRAFO – według opracowania odrębnego wykonywanego na zlecenie gestora sieci;
 • budowę obiektów małej architektury – m. in.: wiaty na rowery;
 • budowę dróg wewnętrznych i ciągów pieszych;
 • przebudowę i budowę ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtkami;
 • budowę instalacji oświetlenia zewnętrznego terenu oraz montaż instalacji oświetlenia przeszkodowego na budynku;
 • rządzenie terenów zielonych, w tym wycinkę drzew i krzewów poprzedzoną uzyskaniem właściwych zezwoleń;
 • niwelację terenu;
 • przekładki sieci i instalacji kolidujących z planowaną zabudową (jeśli będą konieczne), zabezpieczenie istniejących instalacji podziemnych w obszarze ujętym w opracowaniach;
 • pracowanie projektu robót geologicznych, zgodnie z ustawą Prawo Geologiczne i Górnicze, jeśli będzie wymagane;
 • budowę przyłączy wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej:
  • wodociągowego,
  • kanalizacyjnego,
  • teletechnicznego,
  • energetycznego;
 • instalacji dolnego źródła pompy ciepła (alternatywnie wykonanie przyłącza gazowego). Dopuszczalne jest (alternatywnie) zastosowanie kompleksowych, proekologicznych rozwiązań związanych z instalacją ogrzewania, opartych m. in. o ww. źródła ciepła i/lub przyłącze do sieci cieplnej – pozwalających na optymalizację kosztów pozyskiwania i zużycia energii.

W ramach zamówienia opcjonalnego jest przewidziany nadzór autorski w czasie realizacji inwestycji przez nanoszenie wszelkich akceptowanych zmian projektowych, rozwiązań zamiennych, wykonywanie wszelkich rysunków uzupełniających lub brakujących w dokumentacji projektowo-kosztorysowej, rozwiązywanie problemów technicznych i wykonawczych pojawiających się w procesie inwestycyjnym, konsultacje w wyborze materiałów i rozwiązań budowlanych, uczestnictwo w naradach na budowie, wykonanie niezbędnej dokumentacji lub poprawek, uzupełnień wynikającej z zaleceń pokontrolnych organów, a w szczególności: Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i innych (np. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB) i/lub Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego (WINB).

Powierzchnia zabudowy budynku – wynosi ok. 1260 m2, powierzchnia użytkowa – wynosi ok. 5020 m2 – (w tym ok. 1170 m2 kondygnacja podziemna i ok. 3950 m2 – kondygnacje naziemne), kubatura budynku ok. 30 050 m3. Podane wartości są wartościami szacunkowymi nie uwzględniającymi zmian jakie należy wprowadzić do projektu budowalnego.

Realizacja ww. umowy jest kontynuacją prac po poprzednim wykonawcy z którym rozwiązano umowę.

 

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności

Skip to content