03 lipca 2020 08:15

2 RFC uzyskały akceptację Ministerstwa Zdrowia – RFC 14/2020/SWD PRM i RFC 18/2020/SWD PRM

Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego uzyskało akceptację Departamentu Ratownictwa Medycznego i Obronności Ministerstwa Zdrowia dla 2 kolejnych dokumentów RFC zawierających specyfikację modyfikacji funkcjonalności w SWD PRM:

 • RFC nr 14/2020/KCMRM/SWDPRM – Integracja SWD PRM z PZŁ SWD PRM
 • RFC nr 18/2020/KCMRM/SWDPRM – Optymalizacja dostępu do KMCR i KZW dla dyspozytorów medycznych i wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego (WKRM)

Poniżej przedstawiamy, krótki opis zmian jakie zostaną wprowadzone do SWD PRM w związku z realizacją modyfikacji.

RFC nr 14/2020/KCMRM/SWDPRM – Integracja SWD PRM z PZŁ SWD PRM

Przedmiotem zmiany jest wprowadzenie mechanizmów i webservice’ów umożliwiających wymianę danych oraz integrację SWD PRM z budowanym PZŁ SWD PRM opisaną szczegółowo w Projekcie Technicznym Integracji SWD PRM z PZŁ SWD PRM. Dokument opisuje również wprowadzenie zmian w SWD PRM, które okazały się konieczne po przeprowadzonej analizie w ramach realizacji Projektu Technicznego Integracji SWD PRM z PZŁ SWD PRM. Należy do nich m. in.:

 • integracja z PZŁ SWD PRM zakłada utrzymanie i/lub zmodyfikowanie obecnie istniejących mechanizmów integracji z PZŁ SI CPR
 • dodanie możliwości dzwonienia do ZRM z poziomu listy zdarzeń w Module Dyspozytora poprzez rozszerzenie listy opcji, które są dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na wierszu zdarzenia na liście zdarzeń wyświetlanej w oknie głównym Modułu Dyspozytora. Rozszerzenie opcji będzie obejmowało dodanie opcji „Zadzwoń do ZRM
 • optymalizacja mechanizmów blokowania, wylogowywania i przechodzenia na przerwę w Module Dyspozytora
 • wprowadzenie identyfikacji osoby dzwoniącej w sytuacji, gdy połączenie na Konsoli Dyspozytorskiej powoduje wywołanie funkcji otwarcia nowej formatki, pod warunkiem istnienia danego numeru w Centralnej Książce Telefonicznej
 • dodanie mechanizmu przesyłania danych z SWD PRM do PZŁ SWD PRM poprzez DGT_ext w celu poprawnej identyfikacji użytkownika
 • dodanie mechanizmu przesyłania obszarów dysponowania przypisanego do danego dyspozytora medycznego wysyłającego w celu umożliwienia automatycznego zalogowania do kolejki HLD (kolejka oczekujących połączeń telefonicznych) danego obszaru dysponowania
 • wprowadzenie automatycznego mechanizmu synchronizacji danych adresowych z Centralnej Książki Telefonicznej wraz z rejestracją błędów synchronizacji w bazie danych SWD PRM
 • wprowadzenie automatycznego mechanizmu pobierania danych z Centralnej Książki Telefonicznej do SWD PRM w celu realizacji zapisów szczegółowo opisanych w Projekcie Technicznym Integracji SWD PRM z PZŁ SWD PRM
 • modyfikacja obsługi zgłoszeń bezgłosowych poprzez traktowanie ich przez SWD PRM, jako połączenia głosowe
 • modyfikacja dostępu do nagrań z poziomu Modułu Dyspozytora w celu umożliwienia odsłuchu nagrań przypisanych do danego zgłoszenia

RFC nr 18/2020/KCMRM/SWDPRM – Optymalizacja dostępu do KMCR i KZW dla dyspozytorów medycznych i WKRM

Celem projektu jest dostosowanie funkcjonalności SWD PRM do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1, z późn. zm.) w tym w szczególności do art. 5 ust. 1 c ww. rozporządzenia. Zmiana realizowana na wniosek Departamentu Ratownictwa Medycznego i Obronności Ministerstwa Zdrowia.

Przedmiotem zmiany jest wprowadzenie zmian w dostępie do dokumentacji medycznej przez dyspozytorów medycznych i wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego (WKRM).
Z uwagi na złożoność procesów w aplikacji SWD PRM realizacja RFC została podzielona na następujące etapy:
Etap 1 – ograniczenie dostępu do KZW i KMCR
Etap 2 – ograniczenie dostępu do listy zdarzeń
Etap 3 – wprowadzenie powodów dostępu do KZW/KMCR oraz listy zdarzeń, zapisywanie próby dostępu do dokumentacji medycznej i listy zdarzeń

Dodatkowo w ramach realizacji RFC w menu „Czynności”zostanie dodany  przycisk „Historia dostępu do listy obszarów ” który będzie zawierał historie przyznania dostępu do filtrowania listy zdarzeń według obszaru dysponowania (lokalizacji zdarzenia) z danej dyspozytorni medycznej. W przypadku WKRM, w historii dostępu do listy obszarów będzie wyświetlał się dostęp do własnych działań w zakresie odblokowywania i zablokowywania filtrowania listy zdarzeń wg. obszaru dysponowania.

Wszystkie powyższe zmiany mają na celu poprawę jakości rozwiązań narzędzi i funkcjonalności jakie będą dostępne dla użytkowników poszczególnych modułów SWD PRM.

Wcześniej ww. dokumenty RFC zostały omówione i zatwierdzone przez Członków Rady ds. SWD PRM przy Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego. Są to kolejne dokumenty RFC które były weryfikowane przez Członków Rady ds. SWD PRM przed przekazaniem do akceptacji Ministerstwa Zdrowia. Ww. dokumenty RFC zostały przekazane do Wykonawcy do wyceny kosztów realizacji.

Szczegółowo zmiany zostały opisane w dokumentach znajdujących się poniżej. Zapraszam do zapoznania się z pełnym zakresem planowanych zmian.

Adobe Acrobat Reader RFC_14_2020_KCMRM_SWDPRM-Integracja-z-PZŁ-SWD-PRM-wersja-2.0-z-akceptacją-MZ.pdf

Adobe Acrobat Reader RFC-18_2020_KCMRM_SWDPRM-–-optymalizacja-dostępu-do-KMCR-i-KZW-dla-dyspozytorów-medycznych-wersja-2.0-z-akceptacją-MZ.pdf

Wróć do aktualności